Ōtomo no Yakamochi

uraura ni
tereru haruhi ni
hibari agari
kokoroganashi mo
hiroti shi omoeba

–Ōtomo no Yakamochi